Гарантійні умови щодо Beercanboards

UKR

Гарантійнтійна політика, умови повернення та додаткові умови щодо продукціїї під ТМ Beercanboard. USA.

 •  Гарантія на скейтборди (лонгборди) Beercanboards надається виробником терміном на 30 днів за умови використання виробу за призначенням та в межах допустимих навантажень.
 • Гарантія на траки складає не більше 30 днів;
 • Обмежена гарантія на деку (платформу) скейтбордів (лонгбордів) Beercanboards надається виробником терміном на 1 рік за умови використання виробу за призначенням та в межах допустимих навантажень;
 • Умови гарантії не розповсюджуються на колеса, підшипники, бушінги, гріптейп (абразивне покриття платформи) та інші елементи конструкції, знос яких залежить від манери та стилю їзди;
 • Умови гарантії не розповсюджуються на подряпини, злущування, потертості тощо лако-фарбового покриття деки, що виникають з плином часу та можуть бути викликані манерою експлуатації виробу;
 • Виробник не несе відповідальності за можливі пошкодження частин тіла та майна користувача і/або третіх осіб під час використання виробу;
 • У випадку виникнення суперечок щодо причин виникнення недоліків товару проводиться експертиза (10-20 днів);
 • Виявлені під час дії гарантійного терміну виробничі дефекти, або недоліки підлягають усуненню виробником за власний рахунок;
 • Витрати на доставку виробу для проведення гарантійного ремонту та за доставку відремонтованого виробу покупцеві несе покупець (за умови, якщо виріб легший 5 кг);
 • Гарантія не діє за наступних умов:
 • у разі механічних пошкоджень, деформацій, що виникли внаслідок перевищення допустимих навантажень на виріб під час катання, виконання трюків, на які не розрахована конструкція виробу;
 • у разі експлуатації виробу у режимі, непередбаченому виробником (прокат);
 • у разі пошкодження у наслідок потрапляння до середини елементів виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 • у разі пошкоджень, що викликані дією обставин непереборної сили (форс-мажор);

Правила використання виробу:

 • виріб призначено для персонального побутового, не комерційного використання;
 • не експлуатувати виріб під час дощу, у воді та на мокрих поверхнях;
 • допустиме максимальне навантаження на деку (платформу) 100 кг;
 • максимальна допустима швидкість 5 км/год;
 • мінімальний вік користувача – 10 років;
 • не зберігати виріб у вологому місці задля убезпечення від дії іржі;
 • слідкувати за належним технічним станом вузлів та деталей;
 • не використовувати несправний виріб;
 • експлуатація скейтбордів та лонгбордів є травмонебезпечною, – дотримуйтесь правил особистої безпеки, використовуйте шолом та інше захисне спорядження.

Додаткові умови:

Покупець має змогу обміняти свій зношений лонгборд на новий (з оновленої линійки даної моделі), оплативши сумму у еквіваленті 50 євро та транспортні витрати.

Додаткову інформацію шукайте на сайті виробника: http://eu.beercanboards.com/about-us

У разі настання гарантійного випадку звертатись за телефонами 068 778 94 89; 095 683 08 73; письмово за адресою: м. Київ, вул. А. Петрицького, 17 кв. 84; електронною поштою kancelarD7@gmail.com або безпосередньо до виробника: 2118 Douglas Broxton Hwy Douglas, GA 31533, +1-912-384-3030, sales@beercanboards.com.

RUR

Гарантийная политика, условия возврата и дополнительные условия относительно продукции ТМ Beercanboard. USA.

 • Гарантия на скейтборды (лонгборды) Beercanboards предоставляется производителем на срок 30 дней при условии использования изделия по назначению и в пределах допустимых нагрузок;
 • Гарантия на траки составляет не более 30 дней;
 • Ограниченная гарантия на деку (платформу) скейтбордов (лонгбордов) Beercanboards предоставляется производителем на срок 1 год при условии использования изделия по назначению и в пределах допустимых нагрузок;
 • Условия гарантии не распространяются на колеса, подшипники, бушинги, гриптейп (абразивное покрытие платформы) и прочие элементы, износ которых зависит от манеры и стиля езды;
 • Условия гарантии не покрывают царапины, сколы, потертости и т.п. лакокрасочного покрытие деки, которые возникают с течением времени в пределах допустимого износа и могут быть вызваны манерой эксплуатации изделия;
 • Производитель не несет ответственности за возможные повреждения частей тела и/или имущества пользователя и третьих лиц во время использования изделия;
 • В случае возникновения споров относительно причин возникновения недостатков товара, производится экспертиза (10-20 дней);
 • Выявленные во время действия гарантийного срока, производственные дефекты или недостатки, подлежат устранению производителем за собственный счет;
 • Расходы на доставку дефектного изделия для проведения гарантийного ремонта и на доставку отремонтированного изделия покупателю несет покупатель (при условии, если изделие легче 5 кг);
 • Гарантия не действует при таких условиях:
 • в случае механических повреждений, деформаций, которые возникли вследствие превышения допустимых нагрузок на изделие во время катания, выполнения трюков, на которые не рассчитана конструкция изделия;
 • в случае эксплуатации изделия в режиме, не предусмотренном производителем (прокат);
 • в случае повреждения вследствие попадания внутрь элементов изделия сторонних предметов, веществ, жидкостей;
 • в случае повреждений, вызванных действием обстоятельств непереборной силы (форс-мажор);

Правила использования изделия:

 • изделие предназначено для персонального бытового, некоммерческого использования;
 • не эксплуатировать изделие во время дождя в воде и на мокрых поверхностях;
 • допустимая максимальная нагрузка на деку (платформу) 100 кг;
 • максимальная допустимая скорость 5 км/час;
 • минимальный возраст пользователя – 10 лет;
 • не хранить изделие во влажном помещении во избежание появления ржавчины на его элементах;
 • следить за надлежащим техническим состоянием узлов и деталей;
 • не использовать неисправное изделие;
 • эксплуатация скейтбордов и лонгбордов является травмоопасной, – придерживайтесь правил личной безопасности, используйте шлем и другое защитное снаряжение;

Дополнительные условия:

Покупатель имеет возможность обменять свой изношенный лонгборд на новый (из обновленной линейки данной модели), оплатив сумму в эквиваленте 50 евро и транспортные расходы.

Дополнительную информацию ищите на сайте производителя:

http://eu.beercanboards.com/about-us

При наступлении гарантийного случая обращайтесь по телефонам 068 778 94 89; 098 683 08 73; письменно по адресу г. Киев, ул. А. Петрицкого, 17, кв 84; электронной почтой kancelarD7@gmail.com или непосредственно к производителю: 2118 Douglas Broxton Hwy Douglas, GA 31533, +1-912-384-3030, sales@beercanboards.com.

ENG

Warranty policy, conditions of return and additional conditions for the products of the ™ Beercanboard. USA.

 • Warranty for skateboards (longboards) Beercan Boards is provided by manufacturer for the period of 30 days by the condition that the product is used for its intended purpose and within the limits of loads allowed.
 • The warranty on trucks is not more than 30 days.
 • The limited warranty on deck (platform) of skateboard (longboard) Beercan Boards provided by the manufacturer for the period of 1 year in case of proper use of the product in accordance to its purpose and within the limits of the loads allowed.
 • Terms of warranty do not apply for the wheels, bearings, bushings, grip-tape (abrasive cover of the platform) and other elements of the same sort, the wearout of which depends on the manner and style of riding.
 • The warranty terms and conditions do not cover scratches, chips, abrasions etc. of the paintwork, that may occur over the time of use within the normal wearout and can be caused by the manner of product use.
 • The manufacturer is not liable for any damage of body parts and/or property of the user or third persons during the usage of the product.
 • In the case of dispute about the case of product defects and damages the goods examination is provided within the period of 10-20 days.
 • Product defects that is appear during warranty period must be removed by the manufacturer by its own cost.
 • The costs of shipping the defective item to the manufacturer and repaired item backwards shall be paid by the buyer (in the case of its weight less than 5 kg).
 • The warranty does not apply in such cases:
 • in the case of mechanical damage, deformation that occurs due to exceeding the permissible loads on the product while riding, performing tricks that product are not designed for;
 • in the case of use of the product in a mode that is not provided by the manufacturer (for rent);
 • in case of damage as a result of ingestion of objects, substances, liquids;
 • in the case of damage caused by the influence of circumstances non exhaustive (force majeure);

Terms and main rules of usage:

 • the product is intended for personal, noncommercial use;
 • do not use the product in the rain, in the water and on wet surfaces;
 • maximum allowable load on deck (platform) 100 kg;
 • the maximum permissible speed of 5 km / h;
 • minimal age of the user – 10 years.
 • do not store the product in a humid environment in order to avoid the appearance of rust in its parts;
 • to ensure the proper technical condition of parts and details;
 • not to use the affected product;
 • skateboards and longboards operating is traumatic, – follow the rules of personal safety, use a helmet and other protective gear;

Additional conditions:

The buyer has the opportunity to exchange his worn longboard on a new (updated line of this model), for the amount equivalent to 50 euros, and transportation costs.

For more information, visit the manufacturer’s website:

http://eu.beercanboards.com/about-us

In case of warranty event, please call 068 778 94 89; 098 683 08 73; in writing at the address Str. A. Petritsky, 17, app. 84 ; kancelarD7@gmail.com email or directly to the manufacturer: 2118 Douglas Broxton Hwy Douglas, GA 31533, + 1-912-384-3030, sales@beercanboards.com.

Beercan Boards

Ph. 912-384-3030

Fax 912-384-5595

BeercanBoards.com

Відгуки
Поки немає жодного відгуку.
Написати відгук
Всі результати пошуку